1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, leveringen van za(a)k(en) en te verrichten dienst(en) van A.A. Dijkman Praktijk voor Bewustwording, gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen: “Andine”. De meest recente versie van deze voorwaarden is steeds van toepassing.

1.2 Algemene (inkoop)voorwaarden van een (potentiële) Wederpartij van Andine worden door Andine uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien de Wederpartij naar laatstgenoemde voorwaarden verwijst in een tot Andine gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.

1.3 Onder Wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die aan Andine verzoekt za(a)k(en) en/of dienst(en) te leveren.

1.4 Alle door Andine verstrekte prijsopgaven, brochures, orderbevestigingen, facturen en andere informatie zijn zo nauwkeurig mogelijk. Andine is echter niet aansprakelijk voor enige type-, druk of soortgelijke fout.

2. AANBIEDINGEN, AANMELDINGEN, INSCHRIJVINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle door Andine verstrekte offertes, aanbiedingen, prijzen en condities worden steeds vrijblijvend gedaan en vervallen na verloop van 30 dagen tenzij anders bepaald.

2.2 Orders en wijzigingen daarvan zijn voor Andine slechts bindend, indien zij schriftelijk door Andine zijn geaccepteerd of bevestigd.

2.3 Aanmeldingen en inschrijvingen tot het leveren van dienst(en) kunnen uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

2.4 Na schriftelijke bevestiging door Andine van de inschrijving tot levering van dienst(en) komt een overeenkomst tot stand en verklaart de Wederpartij zich akkoord met deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2.5 Na inschrijving ontvangt Wederpartij een factuur met het verschuldigde bedrag, betaling van welke de inschrijving definitief maakt.

2.6 Onder overeenkomst wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke verplichting tot leveren van za(a)k(en) en/of tot het verrichten van dienst(en) door Andine in de vorm van therapeutische behandeling, cursus, workshop etc. in de breedste zin des woords.

2.7 Verbreking en annulering van de overeenkomst door de Wederpartij is slechts mogelijk indien Andine daarin schriftelijk toestemt. Alsdan is de Wederpartij verplicht tot vergoeding van de door Andine ter voorbereiding – en gedeeltelijke – uitvoering gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van de nadelige financiële gevolgen voor Andine wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. Deze vergoedingen gezamenlijk zullen minimaal 10% van de overeengekomen contractwaarde bedragen.

2.8 Andine is gehouden tot levering en/of te verrichten dienst(en) na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en/of volledige betaling door Wederpartij.

2.9 Indien de wijziging van de overeenkomst c.q. de latere overeenkomst verhoging van kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan de Wederpartij te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven.

3. LEVERING EN LEVERTIJD

3.1 De door Andine aangegeven levertijden zijn geen fatale termijnen en zullen altijd bij benadering zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Het risico van de zaak gaat in geval van levering door Andine aan de Wederpartij over op het moment dat Andine deze ter beschikking stelt aan de Wederpartij.

3.2 Bij niet-tijdige levering dient de Wederpartij Andine voorafgaand schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Andine in ieder geval een termijn krijgt van 14 dagen om het gebrek te verhelpen, wil er sprake zijn van verzuim zijdens Andine.

3.4 Indien het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst of wijzigingen van een eerdere overeenkomst wijzigingen tot gevolg heeft van de overeengekomen levertijden, kan dit niet aan Andine worden tegengeworpen.

4. OVERMACHT

4.1 Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen van Andine opgeschort.

4.2 Indien Andine bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk heeft voldaan aan haar verplichtingen, of slechts gedeeltelijk kan voldoen, is Andine gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4.3 Bij vrijwel alle geleverde dienst(en) geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld; deelnemers die niet geplaatst kunnen worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

5. AFSPRAKEN MAKEN, VERZETTEN OF AFZEGGEN

5.1 Wederpartij kan een afspraak maken, verzetten of afzeggen voor een te leveren dienst persoonlijk of telefonisch; het gebruik van email voor het afzeggen van afspraken is niet toegestaan en wordt als niet verzonden beschouwd. Als Wederpartij verhinderd is, dient dit zo snel mogelijk telefonisch of persoonlijk afgemeld te worden.

5.2 Indien meer dan 24 uur van tevoren telefonisch is afgemeld, worden er geen kosten in rekening gebracht. Afspraken, die niet zijn afgezegd 24 uur vóór de afgesproken datum en tijd of zonder bericht niet nagekomen zijn, worden bij Wederpartij voor een bedrag van het ‘normale’ tarief in rekening gebracht.

6. PRIJS

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen zijn de prijzen in euro en inclusief de wettelijke BTW (19%), tenzij anders aangegeven.

7. KLACHTEN EN GARANTIES

7.1 Andine staat in voor de goede kwaliteit van de door Andine geleverde za(a)k(en) en dienst(en).

7.2 Reclames met betrekking tot geleverde za(a)k(en) dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur onder nauwkeurige vermelding van de aard en de gronden van de reclame(s) schriftelijk door Andine te worden ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt Wederpartij geacht de geleverde za(a)k(en), respectievelijk de factu(u)r(en) te hebben goedgekeurd.

7.3 Klachten met betrekking tot geleverde dienst(en) dienen uiterlijk binnen 2 dagen na levering van de dienst onder nauwkeurige vermelding van de aard en de gronden van de klacht schriftelijk door Andine te worden ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn wordt Wederpartij geacht de geleverde dienst te hebben goedgekeurd.

7.4 Indien aan een klacht na verloop van voormelde termijn door Andine al dan niet ten dele wordt tegemoet gekomen, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de Wederpartij daaraan enig recht kan ontlenen.

7.5 Indien de reclame en/of klacht door Andine gegrond wordt bevonden en geaccepteerd, is Andine slechts verplicht de ondeugdelijk gekwalificeerde za(a)k(en) en/of geleverde dienst(en) respectievelijk te vervangen, herstellen of repareren dan wel opnieuw te verrichten zonder dat Wederpartij enig recht kan doen gelden op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

7.6 Indien herstel, nalevering of bijbetaling niet mogelijk is, of een dergelijk nalevering of bijlevering niet voldoet aan de oorspronkelijke specificaties, zal door Andine de tegenwaarde van de geleverde za(a)k(en) en/of dienst(en worden gecrediteerd. Andine is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van meer dan de waarde van de door Andine als ondeugdelijk gekwalificeerde producten en/of dienst(en).

7.7 Het feit dat Wederpartij een reclame heeft ingediend, ontslaat hem niet van zijn betalings­verplichting ten opzichte van Andine.

7.8 Indien de reclames en/of klachten niet gegrond blijken te zijn, kunnen de kosten van het onderzoek in rekening worden gebracht bij de Wederpartij, onder gehoudenheid voor de Wederpartij de gereclameerde za(a)k(en) en/of dienst(en) voor eigen rekening en risico weer terug te nemen.

7.9 Hoewel de inhoud en met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt Andine zich het recht voor wijzigingen in het programma van de te leveren dienst(en) aan te brengen die het wezen van de dienst niet aantasten. Aan de aanboden dienst(en) op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is Andine niet aansprakelijk.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Andine is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel direct als indirect door welke oorzaak dan ook aan de zijde van de Wederpartij of derde in verband met door Andine geleverde za(a)k(en) of dienst(en), tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld zijdens Andine.

8.2 Onverminderd het vorenstaande is Andine nimmer aansprakelijk voor:
a. gevolg en/of indirecte schade als bedrijfsstagnatie en gederfde winst;
b. schade veroorzaakt door hulppersonen;
c. verlies en/of diefstal en overige schade ontstaan aan de za(a)k(en) van derden.

8.2 Indien Andine, ondanks het bepaalde in dit artikel, om welke reden dan ook
gehouden is tot vergoeding van enige schade dan komt voor vergoeding echter
alleen in aanmerking de netto factuurwaarde van de betreffende levering of, indien
dat bedrag hoger is, het bedrag van de door de verzekeraar van Andine in
onderhavig geval te verstrekken uitkering.

8.4 Indien de verhouding van de door Andine te leveren prestaties ten opzichte
van de omvang van de door de Wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft,
zal de door Andine te vergoeden schade gematigd worden.

8.5 De Wederpartij zal Andine vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met
betrekking tot geleverde za(a)k(en) en/of dienst(en).

9. GEHEIMHOUDING

9.1 Andine is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de geleverde dienst aan Wederpartij of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. BETALING EN FACTURATIE

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen zonder korting of verrekening te geschieden op de daartoe door Andine aangewezen bankrekening, uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór aanvang van levering of te verrichten dienst(en) of contant ter plaatse. Andine heeft echter het recht, ter eigen beoordeling, enkel onder voorwaarde van vooruitbetaling of tegen afwijkende bepalingen te leveren.

10.2 De Wederpartij is nimmer gerechtigd betaling van enige facturen op te schorten dan wel te verrekenen.

10.2 Eerdere betaling van de Wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en de door Andine gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vorderingen, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.2 Wederpartij zorgt zelf voor het declareren bij de ziektekosten verzekeraar.

11. VERZUIM

11.1 De in het vorige artikel genoemde betalingstermijn is een fatale termijn. De Wederpartij is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.

11.2 Vanaf het moment van verzuim tot de dag van volledige betaling is de Wederpartij 1,5% rente per maand verschuldigd of dat het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gerekend.

11.2 Indien Wederpartij met de nakoming van een van de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in gebreke blijft, is hij gehouden – naast overige door Andine aan te wenden rechtsmiddelen – aan Andine te vergoeden alle incassokosten, waaronder mede begrepen kosten van rechtsbijstand en kosten van interne en externe adviseurs, welke incassokosten bij deze worden vastgesteld op tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande factuurbedrag. Indien de daadwerkelijk gemaakte incassokosten hoger zijn dan 15% zal het uitstaande factuurbedrag, dient Wederpartij het bedrag van die daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden.

11.4 Indien de Wederpartij in verzuim is, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert, zijn bedrijf beëindigt, dan wel er bij Andine gerede twijfel aanwezig is of de Wederpartij zijn verplichtingen deugdelijk en tijdig zal kunnen nakomen, zijn al deze vorderingen van Andine op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

12. ONTBINDING

12.1 Andine heeft het recht iedere overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist met onmiddellijke ingang te ontbinden:

a. ingeval deze overmacht langer duurt dan 2 maanden;
b. wanneer naar het oordeel van Andine de financiële positie van de Wederpartij risico’s inhoudt, tenzij de Wederpartij op eerste aanmaning tot genoegen van Andine voldoende zekerheid stelt;
c. indien de Wederpartij één of meer van de op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
d. wanneer ten laste van de Wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
e. wanneer aan de Wederpartij surséance van betaling wordt verleend of diens faillissement wordt aangevraagd.

 

13. OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN

13.1 Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze voorwaarden daaronder begrepen, in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen, dan wel door de rechter op enige andere grond nietig wordt verklaard, worden partijen geacht, in plaats van de met het dwingend recht strijdig of door de rechter nietig verklaarde bepaling, datgene te zijn overeengekomen, wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn. Strijdigheid van enige bepaling met dwingend recht of nietig verklaring daarvan door de rechter zal nimmer de gehele overeenkomst, doch uitsluitend de betreffende bepaling betreffen.

14. HOOFDELIJKHEID

14.1. Indien Andine met twee of meer (rechts)personen één overeenkomst heeft gesloten, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenis, die voor hen uit deze overeenkomst voortvloeit. Van het met twee of meer (rechts)personen sluiten van een overeenkomst is eveneens sprake indien aan Andine wordt verzocht leveringen en/of facturen te richten aan gelieerde vennootschappen. Deze laatste worden dan eveneens geacht zich hoofdelijk te hebben verbonden.Op eerste verzoek zullen deze (rechts)personen een verklaring ondertekenen waarin zij bevestigen dat zij zich hoofdelijk hebben verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst.

15. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op de overeenkomst tussen Andine en de Wederpartij en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die tussen Andine en Wederpartij ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

16. DIVERSEN

16.1 Wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen krachtens de overeenkomst over te dragen of te delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andine, welke toestemming niet onredelijk zal worden onthouden.

16.2 Informatie en adviezen van Andine zijn van algemene aard en vrijblijvend. Voor de uitvoering van de adviezen van Andine is de Wederpartij zelf verantwoordelijk.